Obowiązek informacyjny

wobec kandydatów do pracy 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY

 

Na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UP-TELECOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-185, przy ul. Myśliborskiej 53, NIP 5860215843, REGON 017407292; email:

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przesłane dane osobowe w CV będą przetwarzane w celu:

 • Przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji – w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w szczególności art. 221 Kodeks pracy), tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (nr telefonu lub e-mail lub adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • W przypadku dobrowolnego podania innych, niż określone przepisami prawa pracy, danych osobowych, potraktujemy takie działanie jako wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie – podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • Jeżeli w swojej aplikacji wskaże Pani/Pan również dane osobowe szczególnych kategorii (np. dot. stanu zdrowia), wówczas prosimy o dołączenie do swojej aplikacji zgody na przetwarzanie tych danych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane także w przyszłych procesach rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie – podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • Archiwizowania danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych

Przesłane dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom z którymi współpracujemy w związku z realizacją procesu rekrutacyjnego (np. usługi hostingu, portale ogłoszeniowe)

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali przez czas trwania bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przez okres uzasadniony obowiązkiem dokumentowania zgodności przebiegu procesu – jednak nie dłużej niż 1 rok od dnia otrzymania Pani/Pana aplikacji.

Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na udział także w przyszłych procesach rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez 18 miesięcy od daty ich otrzymania lub do chwili odwołania zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie są Pani / Pana prawa?

 • prawo dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2,

W przypadku pytań, żądań lub skarg dotyczących sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z firmą Up-Telecom przesyłając wiadomość na adres wskazany powyżej.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

Transfer danych i profilowanie

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza obszar EOG), ani do organizacji międzynarodowych. Dane przesłane w CV i/lub liście motywacyjnym nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.