Polityka prywatności

czyli o bezpieczeństwie Twoich danych osobowych

Cenimy Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszej strony internetowej czuł się bezpiecznie i komfortowo. W związku z tym prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę up-telecom.pl. Niniejsza Polityka prywatności zawiera także informacje o prawach autorskich.

I. Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych i jednocześnie Właścicielem strony up-telecom.pl zwanej dalej „Serwisem” jest firma Up-Telecom Sp. z o.o. Mamy siedzibę w Warszawie (03-185), ul. Myśliborska 53. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000061460, Kapitał zakładowy 300.000,00 PLN, NIP 586-02-15-843, REGON 017407292.
 2. Kontakt z Administratorem można uzyskać wysyłając maila na adres: ado@up-telecom.pl lub listownie na adres Up-Telecom Sp. z o.o., ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa.
 3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Dane osobowe w naszym Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.
 5. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług oferowanych na naszej Stronie.
 6. Przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 7. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez podawania żadnych danych osobowych.

II. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • realizacji umowy o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych  funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Innymi słowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki, odpowiedzieć na Twoje pytania, oferty i uwagi przekazane za pomocą formularza kontaktowego na Stronie, sprzedawać nasze usługi, czy wykonywać rozliczenia finansowe.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

IV. Odbiorcy danych

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie;
 • innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – czyli osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – czyli osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki Prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W naszym serwisie znajdują się odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko serwisu up-telecom.pl.
 2. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.